Advent Bible Study

A Guide to Bible Study Methods Found in Scripture

 • Bible Study Books in Print

  Bilbe Study on John's Gospel

  The Word Was God Gospel of John Chapter 1-10

 • List of Online Bible Study eBooks Available

 • Stories on the Gospel of Matthew now available as eBooks

  Stories from the Gospel of Matthew

  The Stories of Jesus Ministry available in print.

 • Revelation the Book

  Revelation

  Purchase the Book. Leave a review.

 • Understanding Parables According To The Gospel Of Mark

  Jesus explains how to understand parables

  This book explains how Jesus taught simple lessons so His disciples could understand all parables and scripture with simple lessons a child can understand.

 • Jesus Teaches About Relationships

  Learn about what Jesus taught about the relationship He needed on His way to the cross.

  Jesus teaches about relationships based on Mark's Gospel available in print.

 • Understanding the Hebrew Messiah

  Bible Study according to the Gospel of Luke

  The best book on Bible Study you will find.

 • John Chapters 1-10 eBook

  An in depth look at Jesus' ministry from John's Gospel

  Learn how Jesus followed God's Spirit throughout His ministry.

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary: Genesis 1 to Exodus 27

  In depth study on the Tabernacle from Genesis 1 to Exodus 27

  Verse by verse study of the Tabernacle the way Moses recorded details

 • Prophecies Fulfilled Genesis to Deuteronomy and Joshua to Chronicles

  The prophecies Jesus fulfilled Bible Studies

  Now available as an eBOOK download in color.

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 86 other followers

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 86 other followers

 • © Copyright 2009 – 2017 Dennis Herman

  Material may be copied and shared with permission at AdventBible@gmailcom. Please include the following information.
  © Copyright 2009 - 2017 Dennis Herman
  https://adventbiblestudy.wordpress.com/
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
  AdventBible@gmailcom

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary

  Book about the Tabernacle based on a verse by verse look at its foundation and design.

  Look into the material, labor, and services associated with the Tabernacle.

 • 10% Off Print Books

  Finding the same faith people found once they found Jesus.

  An eBook download link containing a series of short stories on faith based on the Gospels.

Mateo 1:18 Ang kapanganakan ni Jesus

Posted by Ez1 Realty on January 11, 2013


Mateo 1:18 “Ang pagkapanganak nga kay Jesuscristo ay ganito: Nang si

Maria na kaniyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay
nasumpungang siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.”

Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay nasa perpektong kaayusan. “Sa simula
nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo,
at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at
ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig.” (Genesis 1:1-2) Sa
simula ang lupa ay sakop ng Banal na Espiritu. Ito ay nananatiling
totoo hanggang sa ngayon.

Ang kapanganakan ni Jesus ay ang perpektong pagkakaisa o pagkakabigkis
sa pagitan ni Maria at ng Banal na Espritu, isang misteryo na dapat
nating pagnilay-nilayan. Ang bawat babae ay makakatanggap ng isang
sukatan ng Espiritu sa paglilihi. Diyos lamang ang maaaring magbibay
ng buhay, at ang bawat buhay ay nagsisimula sa hininga ng Kanyang
Espiritu. Ang bawat buhay ay isang yunyon sa pagitan ng lalaki, babae,
at ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu.

Ang pag-ibig at tiwala sa pagitan nina Jose, Maria, at ng Diyos ay
na-itinatag. Ang pagmamahalan ng dalawang tao ay ibunuklod o itinakda
ng Diyos, Siya ang nagbibigay-lakas, ng tatag upang ito’y tumagal at
manatiling buo sa anumang klaseng pagsubok na dumating.

Mateo 1:19 “At si Jose na kanyang asawa, palibhasa’y lalaking matuwid,
at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang
hiwalayan siya ng lihim.”

Pinaplano na ng Diyos ang yunyon sa pagitan ni Jose at Maria, at ang
kapanganakan ni Jesus bago pa man ang palikha Niya kay Adan. “Bago
kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa
bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga
bansa” (Jeremias 1:5).

Ang bawat tukso at pagsubok na haharapin ng isang tao, maging ang sa
antas ng pag-aawasa ay alam ng Dakilang Diyos. Ang lahat ay alam Nya,
at ito’y bahagi ng Kanyang plano. Bago pa man dumating ang mga
problema sa ating buhay, alam na ng Diyos ang kalutasan ng mga ito.

Mateo 1:20 “Datapuwa’t samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang
isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip, na
nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay
Maria na iyong asawa: sapagkat ang kaniyang dinadalang-tao ay sa
Espiritu Santo.

Bago pa man makapagdesisyon si Jose, bago pa man siya’y makapagsalita,
at bago pa man siya’y magkaroon ng pagkakataon upang maging dahilan ng
anumang kapinsalaan, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa kanya
at binigyan siya nito ng banal at dakilang gabay.

Nagtiwala si Jose sa Diyos, sinunod nya ang tagubilin ng Espiritu, at
ginawa ang tamang desisyon na naging resulta nga ng kapanganakan ni
Jesus, ang tagapaligtas ng sanlibutan. Kung ang bawat isa ay handang
makinig sa gabay ng parehong Espiritu mula sa Diyos, makita at
maunawaan ng bawat isa ang kahalagan at pangangailangan ng Espiritu
upang gumabay hindi lamang sa kanilang buhay kundi pati na rin sa
aspeto ng pag-aasawa. Si Jesus lamang ang maaaring mag-alis sa mga
kasalanan ng sanlibutan, ngunit ang bawat isa ay tinawag ng Diyos
upang arugain, palakihin ang kanilang mga anak na may takot at
paggalang, at kaalaman ukol sa plano ng kaligtasaan at handang ibahagi
ang mga kaalamang ito. “At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad
sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang
ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawat bansa at angkan at wika
at bayan.” (Apocalipsis 14:6).

Ang Panginoon ay nag-aalok ng parehong tulong sa mga mag-asawa. Ang
kapangyarihan ng Espiritu ay buhay, at kumikilos upang baguhin ang mga
puso ng bawat isa; lalaki man o babae, at maging ang mga bata. Inaalok
niya ang pag-ibig ni Jesus na di masayod ng pag-iisip. “Walang takot
sa pag-ibig: kundi ang sakdal na pag-ibig nagpapalayas ng takot,
sapagkat ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi
pinasasakdal sa pag-ibig” (1 Juan 4:18).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: