Advent Bible Study

A Guide to Bible Study Methods Found in Scripture

 • Bible Study Books in Print

  Collection of books with Bible Stories and examples showing how to study scripture.

  Click here to see a list of Books in Print

 • List of Online Bible Study eBooks Available

  Advent Bible Study online eBook Store

  Advent Bible Study online eBook Store

 • Stories on the Gospel of Matthew now available as eBooks

  Short stories on the life and ministry of Jesus

  This Ebook series on Matthew contains more than 100 stories about the people Jesus ministered to as a set of downloads at a modest price.

 • Understanding Parables According To The Gospel Of Mark

  Jesus explains how to understand parables

  This book explains how Jesus taught simple lessons so His disciples could understand all parables and scripture with simple lessons a child can understand.

 • Jesus Teaches About Relationships

  There is a difference between a worldly relationship and one made in Heaven.

  Learn what Jesus taught about relationships established in Eden

 • Understanding the Hebrew Messiah

  The Gospel of Luke

  A book based on Luke's Gospel showing the work of God's Spirit in Jesus' ministry.

 • John Chapters 1-10 eBook

  An in depth look at Jesus' ministry from John's Gospel

  Learn how Jesus followed God's Spirit throughout His ministry.

 • The Tabernacle “T” is for The Cross

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary: Genesis 1 to Exodus 27

  The Tabernacle, Temple, and Sanctuary: Genesis 1 to Exodus 27

  Series of books on the Tabernacle, its construction, the services and priesthood.

 • Prophecies Fulfilled Genesis to Deuteronomy and Joshua to Chronicles

  It makes sense to learn about the prophecies fulfilled before trying to figure out those still in the future.

  Understanding Prophecies Fulfilled is the key to understanding all prophecy. Stories, studies and study methods explained.

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 84 other followers

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 84 other followers

 • © Copyright 2009 – 2016 Dennis Herman

  Material may be copied and shared with permission at AdventBible@gmailcom. Please include the following information.
  © Copyright 2009 - 2016 Dennis Herman
  https://adventbiblestudy.wordpress.com/
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
  AdventBible@gmailcom

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary

  A new verse by verse look at the Tabernacle

  1st in a new series of books looking at the Tabernacle just as Moses recorded the details.

 • 10% Off Print Books

  10% off Advent Bible Study Print Books discount code

  Click here to get your code for 10% off Advent Bible Study books in print only from CreateSpace

Mateo 1:21 Tawagin mo Siyang si Jesus

Posted by adventbiblestudy on January 11, 2013


Mateo 1:21 “Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang

ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa
kanilang mga kasalanan.”

Ito ay isang pangunahing kaganapan sa plano ng kaligtasan. Kinuha ng
Diyos ang Kanyang Anak, si Jesus mula sa Kanyang trono sa Langit,
binago ang ilan Nyang selula, inilagay Siya sa sinapupunan ni Maria,
at tulad ng iba sa mundong ito ay inihinga ang hininga ng buhay sa
Kanya. “At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at
hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang
tao ay naging kaluluwang may buhay.” (Genesis 2:07)

Ano kaya ang pananaw ng Kalangitan ng malaman nila na ito ay plano ng
Diyos upang sagipin ang sanlibutang puno ng kasalanan? Nakita na nila
kung paano nilinlang ni Satanas sina Adan at Eba sa hardin ng Eden.
Kapwa nilikha ng Diyos mula sa Kanyang Imahe “At narinig nila ang
tinig ng Panginoong Dios na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng
araw: at nagtago ang lalake at ang kaniyang asawa sa harapan ng
Panginoong Dios sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan” (Genesis
3:08). Kapwa nilikha upang handa at ganap lumaban sa anumang tukso,
datapwa’t sila parin ay parehong nahulog sa tukso; kung kaya’t
inilagay ng Diyos ang Kanyang anak sa mundo kung saan nangingibabaw sa
loob ng apat na libong taon si Satanas, kung saan nagiging ganap na
nangingibabaw ang pandaraya sa pamamagitan ng sakit, kalungkutan,
kasakiman, takot, kahirapan, at kamatayan. “inihagis ang malaking
dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang
dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang
kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.” (Apocalipsis 12:09)

Napakahirap isipin ng sinuman na makikipaglitan ng trono para sa isang
mundo ng kahirapan, sakit, pagdurusa, at kamatayan sa krus. Isa-isip
ang karangyaan at kislap ng Langit, ang perpektong kapayapaan, ang
walang hanggang pag-ibig, kagalakan, at kaginhawahan. Isipin ang labis
na pagnanais upang magbahagi, at ang malugod na talikuran ang lahat
para lamang sa langit. Kapalit ng isang bagong buhay sa isang orihinal
na mundo, mundong kakaiba at nabalutan ng kasalanan, na kung saan
ito’y sabay-sabay na nawasak.

Isang matagumpay na karangalan nang Kanyang malikhaing kakayahan, nang
ang Diyos, tagalikha ng sandaigdigan ay matagumpay na naipunla ang
isang Jesus sa sinapupunan ni Maria na kung saan ang lahat ng nasa
langit at lupa ay utang ang kanilang buhay sa kanya. Maaring isipin
natin na ang pinakamataas na bundok, malawak na kalangitan,
pinakamalaking araw, malawak na sanlibutan, iba’t-ibang klase ng isda,
ibon, insekto, mga hayop, o tao at ang kanyang kabiyak ay maaring
naging isang pinakadakila ngunit hindi maaaring ihambing sa
kasukdulang gawa ng Diyos ng Kanyang likhain ang Kanyang Anak sa
pamamagitan nga isang buhay at lumalagong mga selula. Ito ay isang
pangyayaring ang Diyos lamang ang makakagawa. “Sapagka’t sa Kaniya
nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan,
na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga
luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng
mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;(Colosas
1:16).” Ang Paglalagay ng Kanyang anak na lalaki sa mahinang estado ay
hindi lamang ang kataas-taasang paglalarawan ng kapangyarihan ng
Diyos, ito rin ay nagpapakita ng tiwala na kailangan natin sa para
Kanya. Higit sa ano pa man, pinagkatiwalaan ng Diyos ang kanyang plano
ng pagtubos sa sanlibutan. Ito ang tanging paraan upang maipakita sa
Diyos sa sanlibutan na ang lahat ay tapos na. “Pinili na siya ng Diyos
sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at ipinahayag siya
alang-alang sa inyo, bago sumapit ang katapusan ng mga panahon (1
Pedro 1:20)”

Para kay satanas, maari tayong sumunod sa batas. Ngunit, kumikilos
siya araw at gabi at tinitiyak niyang ang bawat isa ay magkasala ayon
sa pagtutukso niya sa kanila. “Maging handa kayo at magbantay. Ang
diyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na
naghahanap ng masisilá(1 Pedro 5:08 KJV KJV).” Gustong ipakita ni
Satanas sa sanlibutan na may kalayaan ang tao na pumili sa kasalanan
ayon sa ninanais nito. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos
ang Kanyang Anak na si Jesus bilang isang hindi nakakapinsala at
inosenteng sanggol, upang harapin si Satanas,” At kinaladkad ng
kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at
ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing
manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.”
(Apocalipsis 12:04) Isang napakaliit at inosenteng sanggol laban sa
isang-katlo ng Langit na pinalayas ng Diyos at itinapon sa lupa, at
maging ang lahat ng mga tukso na maaari nilang ibulid nito sa Kanya.
Ang plano ng Diyos ay isang perpektong halimbawa ng Kanyang
kapangyarihan, kahabagan, paghuhukom at pagpapakasakit. Si Jesus ang
isang perpektong halimbawa ng pagiging Diyos, makapangyarihan at puno
ng pag-ibig sa makasalanang sanlibutan. Ito lamang ang tanging paraan
upang mailigtas ang sanlibutan sa mundong makasalaan, ito ay ang
perpektong sakripisyo ni Jesus sa krus. “Upang ang sinumang
sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t
ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang
sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan. 17 Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang
hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa
pamamagitan niya. “(Juan 3:15-17).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: