Advent Bible Study

A Guide to Bible Study Methods Found in Scripture

 • Bible Study Books in Print

  Bilbe Study on John's Gospel

  The Word Was God Gospel of John Chapter 1-10

 • List of Online Bible Study eBooks Available

 • Stories on the Gospel of Matthew now available as eBooks

  Stories from the Gospel of Matthew

  The Stories of Jesus Ministry available in print.

 • Revelation the Book

  Revelation

  Purchase the Book. Leave a review.

 • Understanding Parables According To The Gospel Of Mark

  Jesus explains how to understand parables

  This book explains how Jesus taught simple lessons so His disciples could understand all parables and scripture with simple lessons a child can understand.

 • Jesus Teaches About Relationships

  Learn about what Jesus taught about the relationship He needed on His way to the cross.

  Jesus teaches about relationships based on Mark's Gospel available in print.

 • Understanding the Hebrew Messiah

  Bible Study according to the Gospel of Luke

  The best book on Bible Study you will find.

 • John Chapters 1-10 eBook

  An in depth look at Jesus' ministry from John's Gospel

  Learn how Jesus followed God's Spirit throughout His ministry.

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary: Genesis 1 to Exodus 27

  In depth study on the Tabernacle from Genesis 1 to Exodus 27

  Verse by verse study of the Tabernacle the way Moses recorded details

 • Prophecies Fulfilled Genesis to Deuteronomy and Joshua to Chronicles

  The prophecies Jesus fulfilled Bible Studies

  Now available as an eBOOK download in color.

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 86 other followers

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 86 other followers

 • © Copyright 2009 – 2017 Dennis Herman

  Material may be copied and shared with permission at AdventBible@gmailcom. Please include the following information.
  © Copyright 2009 - 2017 Dennis Herman
  https://adventbiblestudy.wordpress.com/
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
  AdventBible@gmailcom

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary

  Book about the Tabernacle based on a verse by verse look at its foundation and design.

  Look into the material, labor, and services associated with the Tabernacle.

 • 10% Off Print Books

  Finding the same faith people found once they found Jesus.

  An eBook download link containing a series of short stories on faith based on the Gospels.

Mateo 1:22-23 Si Hesus natututo

Posted by Ez1 Realty on January 11, 2013


Mateo 1:22-23 “Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng

Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. 23 Sinabi nila: Narito, isang
dalagang birhen ang magdadalang-tao at manganganak ng isang lalaki.
Tatawagin nila siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay: Ang Diyos ay
sumasaatin.”

Binigkas ng Diyos ang Kanyang mga salita, at sa tamang panahon ang
lahat ay natupad. “Narito, ang isang birhen ay may anak.” Sa unang
pagkakataon sa kasaysayan ng mundo ay may isang birhen na magkakaanak.
Ano kaya ang naisaisip ni Jose ng may isang anghel na lumitaw at
nagsasabi na tanggapin niya siya bilang asawa sa kabila ng kanyang
katayuan? Ito ay isang pagsubok ng pananampalataya. Kung inuusisa ni
Jose ang salita ng anghel na ipinadala ng Diyos, nagsusuri, tanggapin
at sundin ang tradisyon ng mundo, ano kaya ang mangyayari, maaring
magkakaroon ng pagakakataon si satanas ng dahil sa kanyang pagdududa
sa sinabi ng Diyos. Maaring sundin ni Jose ang kaugalian ng mundo
kaysa salita ng Diyos, at maaaring mawalan siya ng pagkakataong maging
ama ng anak ng Diyos. Nakikita ko ang dalawang himala dito. Ang
pagbubuntis ni Maria sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at ang
pananampalataya ni Jose. Nang magpakita kay Jose ang Espiritu, dala ba
nito ang salita ng Diyos at iniukit Nya sa isipan ni Jose?

Isaias 7:14-16 “Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng
tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang
lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.(15) 15 Siya’y
kakain ng mantekilla at pulot, pagka siya’y natutong tumanggi sa
kasamaan, at pumili ng mabuti. (16) Sapagka’t bago maalaman ng bata na
tumanggi sa kasamaan, at pumili ng mabuti, pababayaan ang lupain ng
dalawang haring iyong kinayayamutan.”

Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jose, siya ay naniwala na ang
kanyang anak ay ang Anak ng Diyos. Ang maliit na sanggol sa loob ng
sinapupunan ni Maria ay may malaking epekto at mabuting maidudulot sa
mundo. Alam nina Jose at Maria na ang Panginoong Diyos ay kasama at
kaagapay nila. Ipinagkaloob ng Diyos ang tatlong paraan sa Kanyang
paggabay at katibayan. Ang Banal na Espiritu na nagpakita kay Maria,
nagpakita kay Jose sa pamamagitang ng panaginip, at ang salita ng
Diyos na isinulat sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta. Sina Jose at
Maria ay saksi sa para isa’t isa. Madalas na sinasagot ng Diyos ang
kanilang panalangin sa parehong paraan, sa pamamagitan ng Kanyang
salita at mga patunay ng iba sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na
Espiritu.

Dumating si Jesus sa mundong ito, ngunit ang kanyang impluwensiya ay
noon pa may malinaw na nagpapakita nang kahalagahan ng pag-ibig at
pagtitiwala sa simula ng buhay.

Sa Isaias makikita natin ang isang mahalagang aspeto sa buhay ni
Jesus, ang Kanyang edukasyon ay nakasentro sa salita ng Diyos. Bilang
isang bata, gusto niyang tanggapin ang simpleng katotohanan ng “gatas”
ng salita. “Kanino siya magtuturo ng kaalaman? at kanino niya
ipatatalastas ang balita? silang nangalayo sa gatas, at nangahiwalay
sa suso?” (Isaias 28:9).

Habang si Jesus ay lumalaki, lumalago rin ang kanyang kaalaman sa mga
koneksyon sa pagitan ng isang teksto at sa isa pa. Bilang isang bata,
pinag-aralan ni Jesus ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng
paghahambing ng banal na kasulatan at sa iba pang banal na kasulatan
upang makakuha ng isang mas mahusay, mas mainam at buong pang-unawa sa
kahulugan ng mga ito, at kung paano ito naaangkop sa buhay, at mga
relasyon. “Siya’y kakain ng mantekilya at pulot, pagka’t siya’y
natutong tumanggi sa kasamaan, at pumili ng mabuti” (Isaias 7:15,
Kawikaan 30:33)

Hindi lamang ang tadhana ng mundo ang ganap na umaasa sa pang-unawa ni
Jesus sa kasulatan, ngunit maging ang buhay na walang hanggan para sa
hindi mabilang na indibidwal. Ang pangunahing interes ni Jesus ay
nakasentro sa mga indibidwal na relasyon. Ang Ebanghelyo ay puno ng
mga halimbawa ng kung paano naabot ni Jesus ang mga tao sa kaparaanang
kailanman may hindi pa nila naranasan noon. Kalimitan ay nagsasalita
si Jesus nang iilan lang salita sa isang tao. At ang Kanyang mga
salita ay purong panghihikayat sa sinumang nangangailangan sa isang
partikular na sandali. Konting salita galing kay Jesus ay madalas na
maging isang karanasan sa paninibagong buhay.

Inalam ni Jesus kung paano gumawa ng isang tamang desisyon sa lahat ng
oras o pagkakataon. Isang kasalanan, isang pagkakamali, isang maling
salita lamang ay maglalagay sa sanlibutan sa pamamahala ni satanas.
Kailangan malaman ni Jesus ang lahat ng bagay na napapaloob sa
Kasulatan ng Diyos para sa Kanyang Bugtong na Anak. Habang
pinag-aaralan ni Jesus ang Kasulatan na ipinadala mula sa langit,
binuksan nila ang Kanyang mga mata at itinuon ang Kanyang puso sa
Kanyang Ama. Kay Jesus ang mga Banal na Kasulatan ay mas higit pa
kaysa sa isang manwal para sa buhay na walang hanggan, ang mga ito ay
isang sulat na nagmumula sa Kanyang Ama. Ito ay paraan ng Diyos upang
maipadama sa Kanyang Anak na Siya ay kasama nito. Ang Kanyang
masigasig na pag-aaral sa salita ng Kanyang Ama ay isang paraan upang
makita at makilala ng mundo ang Kanyang Ama.

Si Jesus ang anak ng Diyos at anak ng tao. Si Jesus at ang Diyos ay
Sumasaatin. Ang bawat aspeto sa buhay ni Jesus ay isang paglalarawan
ng Diyos. Habang hinuhugasan Nya ang mga paa ng Kanyang mga alagad,
ipinapakita Nya kung paano maglingkod sa langit. Pinagaling Nya ang
mga may sakit, ipinakita Nya dito ang mapusok at magiliw na malasakit.
Bilang pagpapatawad sa mga kasalanan, siya ay nagpapakita ng walang
hanggang paghuhukom ng Diyos. Namatay Siya sa krus, ipinakita Nya ang
pag-ibig ng Diyos, kapatawaran, at ang Kanyang tungkulin sa Langit
bilang ating tagapamagitan. “At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo
sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa
pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang
pinagsapalaranan” (Luke 23:34). Ang Diyos ay Sumasaatin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: