Advent Bible Study

A Guide to Bible Study Methods Found in Scripture

 • Bible Study Books in Print

  Collection of books with Bible Stories and examples showing how to study scripture.

  Click here to see a list of Books in Print

 • List of Online Bible Study eBooks Available

  Advent Bible Study online eBook Store

  Advent Bible Study online eBook Store

 • Stories on the Gospel of Matthew now available as eBooks

  Short stories on the life and ministry of Jesus

  This Ebook series on Matthew contains more than 100 stories about the people Jesus ministered to as a set of downloads at a modest price.

 • Understanding Parables According To The Gospel Of Mark

  Jesus explains how to understand parables

  This book explains how Jesus taught simple lessons so His disciples could understand all parables and scripture with simple lessons a child can understand.

 • Jesus Teaches About Relationships

  There is a difference between a worldly relationship and one made in Heaven.

  Learn what Jesus taught about relationships established in Eden

 • Understanding the Hebrew Messiah

  The Gospel of Luke

  A book based on Luke's Gospel showing the work of God's Spirit in Jesus' ministry.

 • John Chapters 1-10 eBook

  An in depth look at Jesus' ministry from John's Gospel

  Learn how Jesus followed God's Spirit throughout His ministry.

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary: Genesis 1 to Exodus 27

  The Tabernacle, Temple, and Sanctuary: Genesis 1 to Exodus 27

  Series of books on the Tabernacle, its construction, the services and priesthood.

 • Prophecies Fulfilled Genesis to Deuteronomy and Joshua to Chronicles

  It makes sense to learn about the prophecies fulfilled before trying to figure out those still in the future.

  Understanding Prophecies Fulfilled is the key to understanding all prophecy. Stories, studies and study methods explained.

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 84 other followers

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 84 other followers

 • © Copyright 2009 – 2016 Dennis Herman

  Material may be copied and shared with permission at AdventBible@gmailcom. Please include the following information.
  © Copyright 2009 - 2016 Dennis Herman
  https://adventbiblestudy.wordpress.com/
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
  AdventBible@gmailcom

 • The Tabernacle, Temple, and Sanctuary

  A new verse by verse look at the Tabernacle

  1st in a new series of books looking at the Tabernacle just as Moses recorded the details.

 • 10% Off Print Books

  10% off Advent Bible Study Print Books discount code

  Click here to get your code for 10% off Advent Bible Study books in print only from CreateSpace

Parabula ng talento Mateo 25

Posted by adventbiblestudy on March 9, 2010


Karagdagang mga pag-aaral ay ibinibigay sa: http://pagaaralsabiblia.wordpress.com/

Ang uri ng pag-aaral ay naglalarawan kung paano maaari mong madaling magbukas ng impormasyon karamihan sa mga tao na mang-ahas. We will take a look at a very familiar and often studied parable and list the common interpretation. Kami ay gumawa ng isang pagtingin sa isang napaka-pamilyar at madalas na pinag-aralan parabula at listahan ng mga karaniwang interpretasyon. From there we will look at the Bible to see if the common interpretation agrees with what we have learned. Mula doon ay tumingin kami sa Bibliya upang makita kung ang mga karaniwang interpretasyon sumang-ayon sa kung ano ang aming natutunan.

KJV Matthew 25:15-18 KJV Mateo 25:15-18
15. 15. And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. At sa isa ibinigay niya ng limang talento, sa isa pang dalawa, at sa isa pa; sa bawat tao ayon sa kanyang ilang kakayahan at kaagad kinuha ang kanyang paglalakbay.
16. 16. Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. Pagkatapos na siya ay nakatanggap ng limang talento at nagpunta traded na may parehong, at ginawa ang mga ito ng iba pang limang talento.
17. 17. And likewise he that had received two, he also gained other two. At gayon din naman na siya ay nakatanggap ng dalawa, siya ay nagkamit din ng iba pang dalawa.
18. 18. But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord’s money. Subalit siya ay nagkaroon na ang natanggap ng isa nagpunta at digged sa lupa, at hid ng pera sa kanyang panginoon’s.

Here we have what is commonly referred to as the parable of the talents. Narito kami kung ano ang karaniwang tinutukoy bilang talinghaga ng mga talento. When asked, most people insist the talents represent spiritual gifts. Kapag tinanong, karamihan sa mga tao na igiit ang mga talento ay kumakatawan sa espirituwal na mga kaloob. How do we know this is an accurate interpretation? Paano ko malalaman namin na ito ay isang tumpak na interpretasyon? The most common answer I receive is, “everyone knows that.” Chances are this is exactly what is going through your mind. Ang pinaka-karaniwang sagot na natanggap ko ay, “alam ng lahat na.” Malamang ay ito ay kung ano ang nangyayari sa pamamagitan ng iyong isip. This is exactly what went through my mind. Ito ay kung ano mismo ang nagpunta sa pamamagitan ng aking isip. I never considered investigating this until someone questioned me on the text. Ako hindi isinasaalang-alang investigating na ito hanggang sa isang tao questioned sa akin sa text.

My first step in researching this type of question is to look at the definition of the word talent. Aking mga unang hakbang sa pananaliksik ng ganitong uri ng katanungan ay upang tingnan ang kahulugan ng talent salita. The first step is to look up the Strong’s number for the word. Ang unang hakbang ay upang maghanap ng malakas ng numero para sa mga salita. Using the literal translation of the verse locate the Strong’s number for the word number corresponding to the Greek dictionary. Gamit ang mga literal na pagsasalin ng mga tula hanapin ang Strong’s number para ang salita bilang katuwang sa Griyego diksiyunaryo.

LIT Matthew 25:15 Naiilawan Mateo 25:15
15. 15. |2532| and |3739| to one |3303| indeed |1325| he gave |4002| five |5007| talents. | 2,532 | at | 3,739 | sa isa | 3,303 | nga | 1,325 | ibinigay niya | 4,002 | limang | 5,007 | talento. |3739| to one |1161| And |1417| two |9999| {talents}. | 3,739 | sa isa | 1,161 | At | 1,417 | dalawang | 9999 | (talento). |3739| to one |1161| And |1520| one |9999| {talent}. | 3,739 | sa isa | 1,161 | At | 1,520 | isang | 9999 | (talent). |1538| To each |2596| by |3588| the |2398| own |1411| ability, |2532| and |0589| went abroad |2112| immediately. | 1,538 | Para sa bawat | 2,596 | by | 3,588 | ang | 2,398 | sariling | 1,411 | kakayahan, | 2,532 | at | 0,589 | nagpunta sa ibang bansa | 2,112 | kaagad.

The word talent is word number 5007. Ang salita talent ay ang salita bilang 5,007. Locate this number in the Greek dictionary. Hanapin ang numerong ito sa Griyego na diksiyunaryo. Old Testament words are found in the Hebrew dictionary. Lumang Tipan ng mga salita ay matatagpuan sa dictionary Hebreo. New Testament words are found in the Greek dictionary. Bagong Tipan ng mga salita ay matatagpuan sa Griyego diksiyunaryo.

Talent is word number 5007: Talent ang salita bilang 5,007:

Strong’s Ref. Strong’s Ref. # 5007 talanton Pronounced tal’-an-ton # 5,007 talanton binibigkas tal’-isang-tonelada
neuter of a presumed derivative of the original form of tlao (to bear; equivalent to GSN5342); a balance (as supporting weights), ie (by implication) a certain weight (and thence a coin or rather sum of money) or “talent”: walang kasarian ng isang ituring na nanggaling ng orihinal na anyo ng tlao (upang dalhin; katumbas GSN5342); isang balanse (bilang pagsuporta sa weight), ibig sabihin, (sa pamamagitan ng pahiwatig) sa isang tiyak na bigat (at mula roon ng isang barya o sa halip kabuuan ng pera) o “talent “:

By definition a talent is a sum of money. Ayon sa kahulugan ng isang talento ay isang kabuuan ng pera. The next step is to look at other texts the word talent is used to see if it has a spiritual meaning. Ang susunod na hakbang ay ang pagtingin sa iba pang teksto ang salita talento ay ginagamit upang tingnan kung ito ay isang espirituwal na kahulugan. After reviewing other text I found the word talent is always used in reference to either money or a weight. Pagkatapos suriin ang iba pang mga text ko nakita ang salitang talento ay laging ginagamit sa mga sanggunian sa alinman sa pera o ng isang timbang. The word talent simply means money. Ang salita talento ay nangangahulugan lang na pera. It has no spiritual meaning or literal connection to gifts. Ito ay walang mga espirituwal na kahulugan o literal na koneksyon sa mga regalo. So where did this relationship between a talent (money) and spiritual gifts come from? Kaya kung saan ito ay relasyon sa pagitan ng isang talent (pera) at espirituwal na mga kaloob nanggaling?

While looking at this text one phrase jumped out at me, “according to his several ability.” Since I was already in the literal translation I took a look at the word ability. Habang naghahanap sa text na ito sa isa phrase kumuha ng puwesto ang sa akin, “ayon sa ilan sa kanyang kakayahan.” Since na ako ay sa literal na pagsasalin Ininom ko ng tingnan ang kakayahan ng salita.

Strong’s Ref. Strong’s Ref. # 1411 dunamis Pronounced doo’-nam-is # 1,411 dunamis binibigkas doo’-Nam-ay
from GSN1410; force (literally or figuratively); specially, miraculous power (usually by implication, a miracle itself): mula sa GSN1410; lakas (literal o pasimbolo); espesyal, kahima-himala kapangyarihan (karaniwan ay sa pamamagitan ng pahiwatig, isang himala ang sarili):

The word ability sheds all the light we need on this subject. Ang salita ng kakayahan nagtatalop ang lahat ng liwanag na kailangan namin sa subject na ito. There is no connection between talents (money) and spiritual gifts. Walang koneksyon sa pagitan ng mga talento (pera) at espirituwal na mga kaloob. The connection to gifts comes from the word ability which means, “miraculous power or miracle.” Ang koneksyon sa mga kaloob ay mula sa salita ng kakayahan na nangangahulugang, “kahima-himala kapangyarihan o himala.”

KJV 1 Peter 4:11 KJV 1 Pedro 4:11
11. 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Kung ang tao sa anumang magsalita, sabihin sa kanya na makipag-usap sa mga oracles ng Diyos; kung anumang mga ministro ng tao, sabihin ko sa kanya ito bilang ng kakayahan na kung saan ang Diyos giveth: na ang Diyos sa lahat ng bagay ay maaaring niluwalhati sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kanino ay papuri at kapangyarihan para sa kahit minsan at kailanman. Amen. Amen.

I can see how someone, long ago may have found this connection between our abilities and miracles. Maaari ko bang makita kung paano ang isang tao, matagal na ang nakalipas ay maaaring may natagpuan na ito ng koneksyon sa pagitan ng aming mga kakayahan at mga himala. I can understand how they would have arrived at a connection between these abilities and spiritual gifts. Maaari ko maintindihan kung paano sila ay dumating sa isang koneksyon sa pagitan ng mga kakayahan at mga espirituwal na mga kaloob. It may have been more than 100 years ago when the first sermon was preached on the abilities in the parable of talents representing spiritual gifts. Ito ay maaaring ay higit sa 100 taon na ang nakaraan kapag ang unang sermon ay ipinangaral sa mga kakayahan sa talinghaga ng mga talento na kumakatawan sa espirituwal na mga kaloob. It is quite ironic that the origin of this sermon and knowledge of its originator has been lost, yet the sermon has been repeated for many years. Ito ay lubos na tumbalik na ang pinanggalingan ng sermon at kaalaman ng maylikha nito ay nawala, gayon pa man ang mga sermon ay paulit-ulit na para sa maraming taon. Over the years the original sermon may have changed, but the original meaning of the parable has remained intact. Sa paglipas ng taon, ang orihinal na sermon ay maaaring may nagbago, ngunit ang orihinal na kahulugan ng parabula ay nanatiling buo. Over time, someone changed the meaning of the sermon to indicate the talents represent spiritual gifts and not the abilities. Sa paglipas ng panahon, ang isang tao ay nagbago ang kahulugan ng sermon upang ipakita ang mga talento ay kumakatawan sa espirituwal na mga kaloob at hindi ang mga kakayahan. I doubt if anyone has the ability to show how money is connected to spiritual gifts. Duda ko kung kahit sino ay may kakayahan upang ipakita kung paano ang pera ay konektado sa espirituwal na mga kaloob. People began accepting the connection between money and spiritual gifts and it became the accepted interpretation. Ang mga tao ay nagsimulang tanggapin ang koneksyon sa pagitan ng pera at espirituwal na mga kaloob at ito ang naging tinanggap interpretasyon. It turns out the true connection is located in the same parable only a few words away. Ito ay lumiliko ang tunay na koneksyon ay matatagpuan sa parehong talinghaga lamang ng ilang mga salita na wala. Maybe there is a message in this arrangement. Siguro ay may isang mensahe na ito sa pag-aayos.

From this I can see why preachers refer to spiritual gifts when they teach on the parable of the talents. Mula ito ay maaari ko bang makita kung bakit ang mangangaral sumangguni sa espirituwal na mga kaloob kung magturo sila sa talinghaga ng mga talento. It is not the talents, or money God is interested in but the ability He is able to develop. Ito ay hindi ang mga talento, o pera ang Diyos ay interesado sa ngunit ang kakayahan niya ay may kakayahan upang bumuo. Are we using our abilities to the fullest? Sigurado namin gamit ang aming mga kakayahan HANGGANG SA SUKDULANG?

It is not the talents or money that represent spiritual gifts, it is the ability that should be the focal point of the sermon. Ito ay hindi ang mga talento o pera na kumakatawan sa espirituwal na mga kaloob, ito ay ang kakayahan na dapat ay ang focal point ng sermon. We are given gifts from God. Kami ay binibigyan ng mga regalo mula sa Diyos. It does not matter if these gifts are physical or spiritual, if we do not use them they will be wasted and taken away. Hindi mahalaga kung ang mga regalo ay pisikal o espirituwal na, kung hindi natin gamitin ang mga ito sila ay nasayang at kinuha ang layo. But if we share our gifts with others, we can never imagine the returns we may receive. Subalit kung ibahagi ang aming mga regalo, sa iba, hindi namin maaaring isipin ang nagbabalik ay maaaring natanggap namin. When we exercise our gifts, God will give us the ability to perform miracles. Kapag gamitin ang aming mga regalo, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ang himala.

KJV Matthew 13:23 KJV Mateo 13:23
23. 23. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty. Ngunit siya na hindi nakatanggap ng buto sa mabuting lupa ay siya na heareth ng salita, at understandeth ito; na din beareth bunga, at bringeth nakalahad, ang ilang mga isang sandaang beses, ang ilang mga animnapu, ang ilang mga tatlumpung.

Upang isalin ang mga bahagi ng site na ito, na kung saan ay hindi na isinalin, bisitahin ang Google Translate.

http://translate.google.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: